ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

Nr. 115 din 31 iulie 2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2014 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind  delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

 Examinând expunerea de motive nr. 10100/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10100/2014 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.I: Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2014, după cum urmează:

1.      Se modifică punctul 4.1 din Caietul de sarcini privind delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

 

„ 4.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile pentru operarea depozitului de deşeuri nepericuloase Girov, care presupune activităţi specifice legate de:

                           administrarea depozitului de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare.”

 

2.     Se modifică punctul 23.1 din Caietul de sarcini privind delegarea operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

 

  23.1  Obiectivul va fi operat de personal tehnic calificat pentru întreţinere şi monitorizare.

Personalul cheie propus pentru implementarea contractului trebuie să întrunească cerinţele din Fişa de date a achiziţiei.”

 

            Art.II: Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană şi Biroul de Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU