ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 115 din 27 mai 2015

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane , prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014 – 30.06.2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6597/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate nr. 6597/2015 al Direcţiei generale de Dezvoltare Judeţeană, adresele Autorității Rutiere Române nr. 22.767/2014 și nr. 11.031/2015, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

  În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.3 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 10/2013, conform actualizărilor aprobate prin prezenta hotărâre, precum şi pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

(2) Biroul Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.

 Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 115.PDF