ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 115 din 18 mai 2016

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          Examinând expunerea de motive nr.7.063/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1.470, nr.1.770 şi nr. 2.004/2016 ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.063 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman nr. 6 şi nr.7/2016, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman nr.3/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 266/2015, după cum urmează:

a.   postul vacant de registrator medical principal, Secţia psihiatrie cronici, poziţia 35 din statul de funcţii, se transformă în registrator medical debutant;

b.  postul de medic rezident anul III, Secţia psihiatrie cronici, poziţia 5 în statul de funcţii, se transformă în medic rezident anul IV.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

       Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 115

18/05/2016