HOTĂRÂRE

Nr. 116 din 22.09.2011

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei pentru realizarea unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7515/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 6035/2011 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7515/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în vederea organizării întâlnirii cu tema ”Exerciţii pentru descoperirea vocaţiei” în cadrul celei de-a doua ediții a Adunării Tinerilor Creștini Ortodocși din Moldova.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării şi realizării acţiunii de interes public judeţean de la alin.(1), în cuantum de 5.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

       Contrasemnează:

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR