HOTĂRÂRE

Nr. 116 din 07.09.2012

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.953/2012 a domnului Florin Andronache, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.953/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Doljeşti nr.33/2012, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct.9 şi 13, alin.6, lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă aderarea Comunei Doljeşti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”.

                (2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” la suma de 20.500 lei.

Art.2: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.4: Se acordă un mandat special domnului Florin Andronache, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 2 şi 3 din prezenta hotărâre.

Art.5: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Florin Andronache, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să semneze Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

        

 

      

      

                                                                                                                                  Contrasemnează:

                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Cristina MITITELU