HOTĂRÂRE

 

Nr.116 din 26.06.2013

 

privind aprobarea unei asocieri cu Protopopiatul Roznov  în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

 

   Examinând expunerea de motive nr. 2585/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.51/2013 a Protopopiatului Roznov;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2585/2013 al Serviciului juridic, cotencios, relaţii publice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Protopopiatul Roznov, în vederea finanţării cheltuielilor de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă ”Blândul Păstor”.

 

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării activităţii centrului social prevăzut la alin.1, în cuantum de 20.000 lei.

 

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Protopopiatul Roznov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

                                                        PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 116.PDF