ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 116 din 18 mai 2016

privind avizarea organizării concursurilor de  ocupare a unor funcţii vacante de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8224/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 11.170/2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8224/2016 al Direcţiei de management, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 5 şi nr.58/2016, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.17/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ:

 Şef Secţie Boli Infecţioase; 

  Şef Secţie O.R.L.

Art.2: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 116

18/05/2016