HOTĂRÂRE

Nr.117 din 22.07.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv ”Biruinţa ”Gherăeşti

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.580/2011 a domnului Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 26/2011 a Clubului Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.580/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti, în vederea participării la Campionatele naţionale de oină, pentru juniori I şi II, ce se vor desfăşura în perioada 3-7 august 2011, în localitatea Năvodari, judeţul Constanţa.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cuantum de 6.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.08.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                 Contrasemnează:

                                                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR