HOTĂRÂRE

Nr. 117 din 07.09.2012

privind numirea temporară a directorului Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

                 Consiliul Judeţean Neamţ;

                Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

                Examinând expunerea de motive nr. 10591/2012 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

                Văzând raportul de specialitate nr. 10591/2012 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Domnul Cătălin Gavrilescu se numeşte temporar în funcţia de conducere de Director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, pentru perioada 10.09- 31.12.2012.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                Cristina MITITELU