HOTĂRÂRE

 

Nr. 117 din  26.06.2013

 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea

 

proiectului ”Creşterea sustenabilităţii şi dezvoltării locurilor de muncă din zonele rurale”

 

  

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

 

        Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul major de interventie 5.2. –”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;

 

         Examinând expunerea de motive nr. 7672/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Asociaţiei ASPIRA Bucureşti;

 

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 7672/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia ASPIRA- Asociaţia pentru Susţinerea Publicului Informat Responsabil şi Activ, Asociaţia LAPAR Bucureşti, Asociaţia AGROM-RO, Furnizor Formare Continuă- Covasna şi Societatea Comercială Development Projects & Strategies Bucureşti, în vederea realizării proiectului ” Creşterea sustenabilităţii şi dezvoltării locurilor de muncă din zonele rurale”, în valoare totală de 2.500.000 euro (fără TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ la realizarea proiectului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 9400 euro( fără TVA) ( 42 300 lei, fără TVA), reprezentând cofinanţare în procent de 2% din valoarea bugetului alocat Judeţului Neamţ, care urmează a fi în sumă de 470.000 euro (fără T.V.A.)

 

Art.2: Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, domnul Culiţă Tărâţă, în calitate de reprezentant legal, pentru semnarea acordului de parteneriat.

 

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                               

 

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

 

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 117.PDF