ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.  117 din 27 mai 2015

privind unele măsuri necesare respectării termenelor de pregătire și promovare a proiectului de investiții în infrastructura de apă și apă uzată din județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 119/2014 privind aprobarea actualizării Master-planului în sectorul de apă și apă uzată din Județul Neamț, precum şi ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 120/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020”;

Examinând expunerea de motive nr. 8923/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 14167/2015 a Companiei Judeţene APASERV S.A. și a adresei nr. 587/2015 a Ministerului Fondurilor Europene;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8923/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, Direcției generale buget-finanțe și al Direcției juridice, relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”d”, alin.(5), lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă efectuarea de către Consiliul Județean Neamț a tuturor diligențelor, precum și luarea tuturor măsurilor legale în vederea respectării termenelor de pregătire a proiectului de investiții în infrastructura de apă și apă uzată în județul Neamț, astfel cum au fost acestea asumate prin Decizia Consiliului de Administrație al Companiei Judeţene APASERV S.A. nr.6/2015 și însușite prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Judeţene APASERV S.A. nr.6/2015.

Art.2: (1) Se mandatează reprezentanții Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Judeţene APASERV S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, cu respectarea termenelor prevăzute în adresa nr. 587/2015 a Ministerului Fondurilor Europene.

(2) Persoanele prevăzute la alin.1 vor informa trimestrial și ori de câte ori este nevoie plenul Consiliului Județean Neamț asupra stadiului de pregătire a proiectului de investiții în infrastructura de apă și apă uzată în județul Neamț și respectării termenelor prevăzute în adresa nr. 587/2015 a Ministerului Fondurilor Europene.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU