HOTĂRÂRE

Nr. 118 din 07.09.2012

privind numirea temporară a directorului-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

                Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10589/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10589/2012 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Doamna Ana Monda se numeşte în funcţia de director-manager interimar al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ, până la data începerii executării noului contract de management.

(2) Pe perioada exercitării temporare a funcţiei de la alin. (1), doamna Ana Monda urmează a beneficia de o remuneraţie în cuantum de 3.357 lei.

Art.2:   Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 septembrie 2012.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Cristina MITITELU