HOTĂRÂRE

Nr. 118 din  26.06. 2013

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7499/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7499/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, adresele nr. 1565/061 şi nr. 49269/2013 ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, adresa nr. 13422/2013 a Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2013, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea art.5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul diminuării cu 16 mii lei a excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2012 şi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2013.

Art.5: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                         

                                      Contrasemnează

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU