ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 118 din 31 iulie 2014

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2014-2015

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului comun nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

Examinând expunerea de motive nr.10500/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.10500/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.a, pct.12 si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă măsurile pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene pe perioada iernii 2013-2014, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 118.PDF