ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 118 din 18 mai 2016

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 9.197/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 642/2016 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.197/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, procesul verbal al şedinţei Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ desfăşurată în data de 4.05.2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 251/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului de secretar platou, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului tehnic, poziţia 42 în statul de funcţii, în post de secretar platou, studii superioare, grad profesional III.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţeului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 118

18/05/2016