HOTĂRÂRE

Nr. 119 din 22.07.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 106/2011 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Clubul Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.333/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.333/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, adresa nr. 13/2011 a Clubului Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea art. II din Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ, prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 106/2011, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Obiectul asocierii îl constituie organizarea competiţiei Cupa STEEL MAN, ediţia a II-a, în oraşul Tîrgu-Neamţ, la data de 6 august 2011.”

(2) Contribuţia financiară a Judeţului Neamţ la această asociere se menţine la suma de 4.000 lei.

Art.2: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun în vederea încheieirii actului adiţional la acordul de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                               

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR