HOTĂRÂRE

Nr. 119 din  26.06.2013

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

 

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Examinând expunerea de motive nr. 7.491/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adreselor nr. 461/NT/2013 şi 470/NT/2013 ale Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 7.491/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se actualizează Monografia economico-militară a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

        Contrasemnează:

          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                  Cristina MITITELU