ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 119 din  31 iulie 2014

privind aprobarea actualizării Master-Planului în sectorul de apă şi apă uzată din Judeţul Neamţ

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, precum şi ale Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1A- „Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară”;

Examinând expunerea de motive nr. 9641/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 16707/2014 a Companiei Judeţene APASERV S.A. ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9641/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”d”, alin.(5), lit.”a”, pct. 9 şi 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: Se aprobă actualizarea Master-Planului în sectorul de apă şi apă uzată din Judeţul Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă lista de investiţii prioritare aferente Master-Planului prevăzut la art.1, pentru perioada 2014-2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Compania Judeţeană APASERV S.A. vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

Daniela SOROCEANU 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe