ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 119 din 27 mai 2015

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Director al Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 4/2007;

Examinând expunerea de motive nr.7247/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Lucian-Ioan Pascariu;

Văzând raportul de specialitate nr. 7247/2015 al Direcției Juridice, Relații Internaționale şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 8968/2015;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Dionisie Dumitrașcu, ca reprezentant al Consiliului  Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Director al Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările ulterioare și se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 20/2015.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU