ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 119 din 18 mai 2016

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Federaţia Română de Handbal în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9316/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 63 şi nr. 683/2016 ale Federaţiei Română de Handbal;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9316/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.6, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federaţia Română de Handbal, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea jocului de handbal feminin senioare România – Belarus, din cadrul grupei de calificare a Campionatului European 2016 Suedia, ce va avea loc la Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, judeţul Neamţ,  în data de 4 iunie 2016.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 22.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Federaţia Română de Handbal, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

            Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 119

18/05/2016