ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                             

HOTĂRÂRE

Nr. 12 din 22.01.2010

 

privind aprobarea unui parteneriat în vederea realizării proiectului de interes judeţean Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”

  

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 –”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniul de interventie 4.1. –”Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000”;

         Examinând expunerea de motive nr. 326/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 326/2010 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ,  şi Comuna Gîrcina, prin Consiliul Local al Comunei Gîrcina, în vederea realizării în comun a proiectului  Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”.

             (2) Se aprobă acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                       

                                                          

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR