HOTĂRÂRE

 

Nr. 12 din  31.01.2011

 

privind modificarea statului de funcţii al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

 

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

 

 Examinând expunerea de motive nr. 735/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1526/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

 

Văzând raportul de specialitate nr. 735/2011 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

            Art.1: (1) Se aprobă modificarea anexei nr.1b) la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.159/2010-Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, după cum urmează:

 

a). Secţia Oncologie Medicală, nr. crt. XIV, un post vacant de asistent medical, studii postliceale se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

 

b.) Secţia Pediatrie, nr. crt. XVI, un post vacant asistent medical debutant, studii postliceale se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

 

c.) Secţia Chirurgie Generală, nr. crt. XXIX:

 

– un post vacant asistent medical debutant, studii postliceale se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

 

 un post vacant de soră medicală principală, studii medii se transformă în asistent medical, studii postliceale.

 

(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 01 februarie 2011.

 

          Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Contrasemnează

 

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR