HOTĂRÂRE
Nr. 12 din 16.01.2013
privind numirea comisiilor pentru evaluarea managementului la unele instituţii publice de cultură de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 131/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 131/2013 al Biroului Resurse Umane, adresele nr. 32/2013 a Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava, nr. 17/2013 a Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, nr. 39/2013 a Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi, nr. 14/2013 a Muzeului Bucovinei Suceava, nr.21/2013 a Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi şi nr.8/2013 a Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se numeşte comisia de evaluare finală a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, în următoarea componenţă:
Preşedinte: – Vasile Pruteanu – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
Membri: – Lăcrămioara Stratulat – director general al Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi;
– Constantin-Emil Ursu – director general al Muzeului Bucovinei Suceava.
Art. 2: Se numeşte comisia de evaluare finală a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, în următoarea componenţă:
Preşedinte: – Emilia Arcan – reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
Membri: – Gheorghe-Gabriel Cărăbuş – manager al Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava;
– Voicu-Gelu Bichineţ- director al Bibliotecii Judeţene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU