ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 12  din 29 ianuarie 2015

privind luarea unor măsuri referitoare la unele spaţii aflate

în patrimoniul public al Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.527/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 89/2014 a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Judeţeană Neamţ „Ştefan cel Mare şi Sfânt”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 527/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, adresa nr. A-3403/2014 a Centrului Militar Judeţean Neamţ, adresa nr. SG 7117/2014 a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se revocă darea în administrare către Centrul Militar Judeţean Neamţ a 3 spaţii (camera 7- 22,05 mp, camera 9- 24,75 mp şi camera 11 hol de acces- 8,25 mp) cu datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acestea să fie preluate în administrarea directă a Consiliului judeţean Neamţ.

Art.2: Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiilor prevăzute la art.1, precum şi a spaţiului aflat în prezent în administrarea directă a Consiliului judeţean Neamţ (camera 10 – 31,35 mp), identificate conform anexei la prezenta hotărâre, către Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Filiala Judeţeană Neamţ „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

Art.3: Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                      Constantin IACOBAN

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                           Daniela SOROCEANU