HOTĂRÂRE

Nr. 120 din 22.07.2011

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.445/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.445/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei administrare drumuri judeţene, alimentări cu apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic şi detalii de execuţie) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reparaţii capitale pod din beton armat pe DJ 159C km. 14+410, peste râul Bistriţa, la Frunzeni, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (proiect tehnic şi detalii de execuţie) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reparaţii capitale pod din beton armat pe DJ 155G km. 1+616, peste râul Cracău, la Bodeşti, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

    Contrasemnează:

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR