HOTĂRÂRE

Nr. 120 din 07.09.2012

privind aprobarea unei asocieri în vederea organizării Congresului European de Turism Rural, ediţia a 4-a

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.666/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.666/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Municipiul Piatra-Neamţ, Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (A.N.T.R.E.C.) România, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea organizării în comun a Congresului European de Turism Rural, ediţia a 4-a, ce va avea loc înperioada 7-10 octombrie 2012, în municipiul Piatra-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), reprezentând echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget, finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

                    Culiţă TĂRÂŢĂ                     

            

                  

 

                                     

    CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Cristina MITITELU