HOTĂRÂRE

Nr.120 din 17.07.2013
privind desemnarea unui reprezentant în cadrul Comitetului judeţean de iniţiativă în scopul organizării alegerilor pentru Camera Agricolă Judeţeană Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2013;
Examinând expunerea de motive nr. 7646/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ nr.9189/2013;
Văzând raportul de specialitate nr. 7646/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Nica Vasile ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Judeţean de Iniţiativă în scopul organizării alegerilor pentru Camera Agricolă Judeţeană Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU