ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 120 din 31  iulie 2014

privind aprobarea cofinanţării proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, precum şi ale Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1A- „Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară”;

 Examinând expunerea de motive nr. 9642/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.16672/2014 a Companiei Judeţene APASERV S.A., precum şi a adresei nr.99/2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9642/2014 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană şi al Direcţiei Generale Buget, Finanţe, Nota de clarificare nr. 125362/CG/2014 a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice- Direcţia Generală AM POS Mediu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă cofinanţarea de către Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, a cotei de 1% din valoarea asistenţei tehnice aferente primei etape a proiectului „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”, reprezentând echivalentul în lei, respectiv 302.500 lei, a sumei de 68.000 de euro.

            Art.2 : Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană şi Direcţia Generală Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU