ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 120 din 27 mai  2015

privind reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului unității, ale Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont;

Examinând expunerea de motive nr. 8526/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8526/2015 al Direcției juridice, relații internaționale, Direcţiei generale buget finanţe și al Biroului resurse umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 8969/2015;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”b”, „c” și „e” , alin. (4), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț, ca serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Neamț, cu finanțare din sursa G – Venituri proprii și subvenții din bugetul local.

Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public SALVAMONT Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, conform anexelor nr.2 și 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ca urmare a desființării postului de șef serviciu din cadrul Serviciului Public SALVAMONT Neamț fără personalitate juridică, se aprobă reîncadrarea domnului Raul-Antoniu Papalicef, pe baza acordului acestuia, în funcția de salvator montan, gradul I, studii superioare.

(3) Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de șef serviciu al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, prin numirea temporară a domnului Raul-Antoniu Papalicef, începând cu data de 01 iulie 2015, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.

 (4) Salariul de bază aferent funcției de conducere prevăzute al alin.(3) se stabilește în cuantum de 2.784 lei, la care se adaugă sporul pentru zonă izolată de 348 lei și sporul pentru condiții vătămătoare de 174 lei.

(5) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Neamț contractul de muncă ce se încheie cu domnul Raul-Antoniu Papalicef.

(6) Se aprobă preluarea, prin reorganizare, a personalului contractual al Serviciului Public SALVAMONT Neamț fără personalitate juridică, de la Consiliul Județean Neamț la noua entitate juridică înființată conform art.1, în calitate de angajator, cu menținerea drepturilor și obligațiilor contractuale, pe bază de protocol de predare-primire.

Art.4: Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț, reorganizat potrivit art.1, a bunurilor mobile și imobile din patrimoniul Județului Neamț ce au ca destinație asigurarea activității de salvare în munți și în mediul subteran speologic, prevăzute în anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iulie 2015.

(2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.162/2012 privind reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț, precum și anexele nr.6a² și 6b² la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.124/2013 privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al unor instituții și servicii publice de interes județean.

(3) Direcţia generală buget finanţe, Direcția juridică, relații internaționale, Biroul resurse umane precum și Serviciului Public SALVAMONT Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 120.PDF