HOTĂRÂRE

Nr. 121 din 22.07.2011

privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui tronson de drum judeţean din administrarea Consiliului Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.448/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tîrgu- Neamţ nr. 96/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.448/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei administrare drumuri judeţene, alimentări cu apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a tronsonului drumului judeţean DJ 157G Tîrgu-Neamţ- Oglinzi- Răuceşti, km. 0+000 (DN 15C)- 3+000 (staţiunea Oglinzi), în vederea efectuării, în perioada iulie- octombrie 2011, a unor lucrări de întreţinere şi reparaţii.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR