HOTĂRÂRE
Nr. 121 din 17.07.2013
privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică şi ale Hotărârii Guvernului nr. 386/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad;
Examinând expunerea de motive nr. 8.511/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 8.511/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Domnul Ioan- Vlad Angheluţă, subprefect al judeţului Neamţ, se validează în calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, în locul doamnei Daniela Soroceanu.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU