ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 121 din 31 iulie 2014

pentru modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.715/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 13.849, 16.419, 16.734 şi 17847/2014 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

     Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.715/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ  nr. 87, 107, 108, 110, 111 şi 114/2014, Hotărârile nr. 12, 13, 14 şi 15/2014 ale Consiliului de Administraţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.27/2014, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 august 2014, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU