ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 121 din 30 iunie 2015

privind soluţionarea unor plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.94/2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.626/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza plângerilor prealabile formulate de către Societatea Comercială PRISTYL S.R.L. şi Societatea Comercială MEGA TRAVEL S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.626/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Societatea Comercială  PRISTYL S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.94/2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.

Art.2: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Societatea Comercială MEGA TRAVEL S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 94/2015 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU