ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 121 din 18 mai 2016

privind modificarea statului de funcţii al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.857/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr.20.010/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.857/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 63/2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexelor nr.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 şi 2.8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014 pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 121

18/05/2016