HOTĂRÂRE

                            Nr. 122 din 22.07.2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcţionare a

Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 6.985/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 362/2011 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.985/2011 al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 179/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

                 Contrasemnează:

                                                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR