HOTĂRÂRE
Nr. 122 din 17.07.2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 8.054/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 596/2013 a Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae”Roman;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.054/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU