ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 122 din 31  iulie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Fundaţia “Boxul Nemţean” Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerile de motive nr. 9.735/2014 a domnului consilier judeţean Gabriel Pavăl şi nr 9.279/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmite în baza solicitării nr. 58/2014 a Fundaţiei “Boxul Nemţean” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.279/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Fundaţia „Boxul Nemţean” Piatra-Neamţ în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, respectiv organizarea Campionatului Naţional pentru Seniori –Finala 2014, în perioada 04 -10 august 2014, în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 20.000 lei, în vederea realizării activităţilor de interes judeţean prevăzute la alin. (1).

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia „Boxul Nemţean” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU