ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 122 din 18 mai 2016

privind suspendarea raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.765/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza cererii domnului Cosmin Ignatovici-Lazăr, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.765/2016 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.„e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suspendarea raportului de serviciu al domnului Cosmin Ignatovici-Lazăr, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, pentru perioada 1 iunie- 31 iulie 2016, în scopul efectuării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Art.2: Pe perioada suspendării, atribuţiile persoanei prevăzute la art.1 vor fi exercitate de funcţionarul public din aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ desemnat în acest sens prin fişa postului.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 122

18/05/2016