HOTĂRÂRE

Nr. 123 din 22.07.2011

privind modificarea statului de funcţii al

Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

            Examinând expunerea de motive nr. 8.329/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 14.457/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.329/2011 al Direcției generale buget, finanțe și al Biroului resurse umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat conform anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 68/2011privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) la Serviciul R.U.O.N.S., nr. crt. II.1- postul de economist, studii superioare, grad II, de la poziţia nr. 3, se transformă în economist, studii superioare, grad I;

b) la Secţia Cardiologie, nr. crt. XV- postul de medic rezident anul VI, studii superioare, de la poziţia nr. 8, se transformă în medic specialist, studii superioare;

c) la Secția Anestezie, Terapie Intensivă, nr. crt. XXII- postul de asistent medical, studii postliceale, de la poziţia nr. 54, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

d) la Secția Neonatologie, nr. crt. XXXII- postul de asistent social, studii superioare, de la poziţia nr. 34, se transformă în asistent social principal, studii superioare;

e) la Secția Medicină Internă, nr. crt. X- postul de infirmieră, studii generale, de la poziţia nr. 42, se transformă în îngrijitor, studii generale.

 (2) Prevederile alin.(1) vor intra în vigoare începând cu data de 01 august 2011.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

   

    Contrasemnează

                                                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR