ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 123 din 31  iulie 2014

privind aprobarea remuneraţiei administratorului special al Societăţii Comerciale

DRUPO NEAMŢ S.A.

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

 Examinând expunerea de motive nr. 9714/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 253/2014 a RDV-INSOLVENŢĂ SPRL, administrator judiciar al Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9714/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, Direcţiei generale Buget, Finanţe şi Biroului Resurse Umane, procesul-verbal nr.1126/2014 încheiat în şedinţa adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A., Hotărârea AGA nr.89/2014, Sentinţa Civilă nr. 317/F a Secţiei a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Neamţ  prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului Societatea Comercială DRUPO NEAMŢ S.A., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”d” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă indemnizaţia lunară brută cuvenită administratorului special al Societăţii Comerciale DRUPO NEAMŢ S.A., respectiv domnul Gheorghe Turtică-Ţuglea, în cuantum de 5.945lei/lună.

            Art.2 : (1) Se aprobă conţinutul contractului de mandat ce se va încheia cu persoana prevăzută la art.1, conform anexei la prezenta hotărâre.

            (2) Se împuterniceşte domnul Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze contractul de mandat prevăzut la alin.(1).

Art.3: Direcţia Generală Buget-Finanţe, Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale şi Biroul resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate, precum şi Societatea Comercială DRUPO NEAMŢ S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 123.PDF