ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 123 din 30 iunie 2015

privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri aflate în proprietatea Judeţului Neamţ

 

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 53/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.478/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.478/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă dare în administrarea temporară, până la finalizarea procedurilor de selectare a operatorilor de salubrizare specializaţi, către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, a bunurilor proprietatea Judeţului Neamţ în valoare totală de  32.230.466,28 lei, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

           Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană, Direcţia generală buget finanţe, precum şi Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 123.PDF