ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 123 din 9 iunie 2016

privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămuc, judeţul Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive  nr. 11.641/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr. 3.323/2016 a primarului Comunei Dămuc, judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.641/2016 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, procesul verbal nr. 52/2016 al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămuc, judeţul Neamţ, în cuantum de 50.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea înlăturării efectelor fenomenelor meteorologice periculoase (precipitaţii însemnate cantitativ) produse în această unitate administrativ-teritorială în intervalul 25.05-4.06.2016.

 (2) Suma prevăzută la alin.(1) se asigură prin diminuarea fondului de rezervă bugetară şi majorarea titlului 51 „Transferuri interne”, art.51.01 „Transferuri curente”, al.51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate” în cadrul capitolului bugetar 54.02 ”Alte servicii publice generale”- secţiunea de funcţionare.

Art.2: Direcţia Generală Buget, Finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor publice şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 123

09/06/2016