HOTĂRÂRE

Nr.124 din 22.07.2011

privind numirea temporară a directorului Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

          Examinând expunerea de motive nr. 8.514/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate nr. 8.514/2011 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Domnul Constantin Andraş se numeşte temporar în funcţia de conducere de Director al Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, pentru perioada 22 iulie- 31 august 2011.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                  Contrasemnează

                                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR