HOTĂRÂRE

Nr. 124 din 28.09.2012

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.260/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2.073/2012 a Liceului cu Program Sportiv Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.260/2012 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unei activităţi de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cuantum de 5.000 lei/lună.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

           Contrasemnează

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Cristina MITITELU