ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

Nr. 124  din 26 iulie

privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

         

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Examinând expunerea de motive nr. 8.863/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.863/2013 al Biroului Resurse Umane, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 24.258/2013, adresele nr. 708/2013 a Complexului Muzeal Județean Neamț, nr. 1.186/2013 a Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, nr. 829/2013 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, nr. 14.509, 15.258, 15.636, 15.972 și 16.601/2013 ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și nr. 16.063/2013 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexelor nr. 1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Neamţ, conform anexelor nr. 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conform anexelor nr. 3a şi 3b care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.4: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu”  Neamţ, conform anexelor nr. 4a şi 4b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra- Neamţ, conform anexelor nr. 5a şi 5b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, conform anexelor nr. 6a1 şi 6b1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public ”SALVAMONT” Neamț, conform anexelor nr. 6a2 şi 6b2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Piatra- Neamţ, conform anexelor nr. 7a şi 7b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexelor nr. 8a, 8a1-8a7 şi 8b, 8b1-8b7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: (1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2013, cu excepția organigramei şi statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț care, în situația în care nu se va obține avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici până la data de 1 august 2013, vor intra în vigoare la data obținerii respectivului aviz.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

CULIŢĂ TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                               Contrasemnează

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         DANIELA SOROCEANU  

Anexe

  • anexa 1a.doc

  • anexa 6a2.doc

  • anexa 6a2.doc

  • anexa1b.xls

  • anexa2a.doc

  • anexa2b.xls

  • anexa3a.doc

  • anexa3b.doc

  • anexa4a.xls

  • anexa4b.doc

  • anexa5a.doc

  • anexa5b.doc

  • anexa6a1.doc

  • anexa6b1.doc

  • anexa6b2.doc

  • anexa7a.doc

  • anexa7a.xls

  • anexa8a. si 8b.pdf