ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 124 din 30 iunie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 30/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes public judeţean

 

           

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.9725/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 12.298/2015 a primarului Oraşului Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9725/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, adresa nr.4.697/2015 a Spitalului orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă majorarea contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ, în cadrul asocierii Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea realizării unor lucrări de investiţii la  Spitalul orăşenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.30/2015, cu suma de 30.000 lei, destinată achiziţionării unui sistem de apelare asistente cu buton de apel şi pagere.

Art.II: (1) Se aprobă următoarele modificări ale acordului de asociere, anexă la hotărârea prevăzută la art. I, după cum urmează:

            1. Se modifică Cap. II- Obiectul asocierii, urmând ca acesta să aibă conţinutul:

            „Obiectul asocierii îl constituie realizarea unor lucrări de anvelopare clădire şi refacere instalaţie sanitară şi grupuri sanitare la Pavilionul Boli Infecţioase, achiziţionare şi lucrări de montare a unei centrale termice, inclusiv execuţie instalaţie gaz metan şi incintă, pentru încălzirea pavilionului în care funcţionează Secţia Chirurgie Generală şi Compartimentul Primiri Urgenţe, precum şi pentru Ambulatoriul de Specialitate, în cadrul Spitalului Orăşenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ, precum şi achiziţionarea unui sistem de apelare asistente cu buton de apel şi pagere .”.

            2. Se modifică lit.„a” a art.4.1- Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ – Cap.V Obligaţiile asociaţilor, urmând ca aceasta să aibă conţinutul:

            „a. să aloce suma de 530.000 lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2015, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, numai pe bază de documente justificative din care să rezulte obligaţii de plată (contracte, situaţii de lucrări vizate de persoanele în drept, facturi etc.) prezentate la Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; suma se va aloca la solicitarea scrisă a Oraşului Tîrgu Neamţ, prezentată până cel mai târziu la data de 01 noiembrie 2015, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor documente, sub condiţia acceptării sumelor la plată.”.

            3. Se modifică lit.„b” a art.4.2- Obligaţiile Consiliului local al Oraşului Tîrgu Neamţ – Cap.V Obligaţiile asociaţilor, urmând ca aceasta să aibă conţinutul:

            „b. să prezinte Direcţiei generale buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, în copie ”conform cu originalul”, documente justificative din care să rezulte obligaţii de plată (contracte, situaţii de lucrări vizate de persoanele în drept, facturi etc.)  pentru lucrările executate conform obiectului asocierii, în forma şi structura prevăzută în anexele nr.1-3 la prezentul acord de asociere;”.

      4. Se modifică lit.„d” a art.4.2- Obligaţiile Consiliului local al Oraşului Tîrgu Neamţ – Cap.V Obligaţiile asociaţilor, urmând ca aceasta să aibă conţinutul:

     „ d. să prezinte ordinele de plată şi extrase de cont pentru plăţile efectuate, precum şi dovada înregistrării în contabilitate;”.

            (2) Se aprobă conţinutul anexelor nr.1-3 la acordul de asociere aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.30/2015, conform anexelor nr.1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III:  Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 124.PDF