ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 124 din 9 iunie 2016

privind numirea domnului Andi Grecu în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.630/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.630/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, procesul verbal nr.9.782/2016 al comisiei de concurs, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Începând cu data de 16 iunie 2016, domnul Andi Grecu se numeşte în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Neamţ, gradul II, clasa de salarizare 80, cu un salariu de bază de 4.439 lei şi cu atribuţiile prevăzute în fişa postului, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia generală buget finanţe, Direcţia de management, precum şi directorul executiv al camerei Agricole Judeţene Neamţ vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 124

09/06/2016