HOTĂRÂRE

Nr. 125 din 22.07.2011

privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8337/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8337/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală și al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț, precum şi abrogarea unei poziţii din acesta, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                           

Contrasemnează

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR