HOTĂRÂRE

Nr. 125 din 28.09.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.504/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei Culturale Star Piatra-Neamţ nr. 16/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.504/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ, în vederea organizării Festivalului Internaţional de Muzică pentru Copii ”Volare”, ediţia a III-a.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii de interes public judeţean prevăzută la alin.1, în cuantum de 5.000 lei.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

Contrasemnează

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                      Cristina MITITELU