ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

Nr. 125 din 26 iulie 2013

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Centrului pentru Cultură si Arte ”Carmen Saeculare”

 

         

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Examinând expunerea de motive nr. 8.863/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.863/2013 al Biroului Resurse Umane, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 24.258/2013, adresa nr. 459/2013 a Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare”, conform anexelor nr. 1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

CULIŢĂ TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                               Contrasemnează

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                DANIELA SOROCEANU